Zásady ochrany osobných údajov

ZUM – združenie umelcov zo Zvolena je povinné nakladať s osobnými údajmi v súlade so zákonom č. 18/2018 Zb., o ochrane osobných údajov. Zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať Vaše súkromie v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

Kontaktné informácie:
ZUM – Združenie umlecov zo Zvolena alias Via Historica
Sídlo: J. Kozáčeka 28, 960 01 Zvolen
Zástupca: Ing. Rastislav Horský
IČO: 45016283 DIČ: 2022568790

1. Aké osobné údaje spracovávame

Osobné údaje z kontaktných formulárov
V kontaktných formulároch na našej stránke nás v prípade záujmu o predstavenia môžete požiadať o viac informácií. Aby sme Vám mohli žiadanú informáciu poskytnúť, potrebujeme spracovať tieto kontaktné osobné údaje: e-mailová adresa, meno a priezvisko, telefónne číslo.

Osobné údaje členov združenia
Údaje ako meno a priezvisko uvedené v zápisnici z výročných schôdzí združenia.

Neplnoletí
Nespracovávame osobné údaje ani neposkytujeme naše služby osobám mladším ako 18 rokov.

Štatistické údaje prezeranosti stránok
Naše webové stránky využívajú súbory cookies. Údaje, ktoré zbierame prostredníctvom cookies sú anonymné a nie je možné ich priradiť konkrétnej osobe. Návštevník stránky po potvrdení tlačítka ÁNO v komunikačnom okne súhlasí s používaním súborov cookies.

2. Spôsob spracovania osobných údajov

S Vašimi osobnými údajmi, budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou európskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov používame automatizované prostriedky aj manuálne spracovanie. Všetky údaje sú uložené v zabezpečených PC členov združenia alebo sú zapísané v dokumentoch, ktoré sú uchovávané v archíve združenia. Údaje nie sú zverejňované, nie sú prenášané ani spracovávané mimo krajín EÚ a nie sú sprístupnené ani poskytované tretím stranám.
Osobné dáta sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technologického rozvoja, a miere rizika zneužitia.
Prístup k osobným údajom je vyhradený iba niekoľkým oprávneným a poučeným členom združenia. Zaväzujeme sa, že budeme udržiavať technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu, straty alebo zničeniu osobných údajov. Uisťujeme vás, že členovia združenia sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov.

3. Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje získané cez kontaktné formuláre na stránkach spracovávame počas poskytovania informácií o predstaveniach a počas ďalšej komunikácie napr. upresnenie termínov, dohoda ceny a pod. Osobné údajov členov združenia sú uchovávané počas doby pôsobenia člena v združení.
Osobné údaje, spracúvané z dôvodu objednávky predstavení budú uchovávané v našej spoločnosti 10 rokov od vystavenia faktúry v súlade so zákonom o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

4. Pre aké účely osobné údaje spracovávame

Ak prejavíte záujem o naše predstavenia, alebo máte otázku ohľadne našich predstavení spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v bode 1.
Ak sa rozhodnete pre naše platené predstavenia, evidujeme vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na splnenie záväzku a následné vystavenie faktúry.
Údaje členov združenia za účelom uvedenia člena do zápisnice.

5. Vaše práva v zmysle ochrany osobných údajov

V súlade so spracovaním a ochranou osobných údajov máte tieto práva:
• právo požadovať prístup k Vaším osobným údajom,
• práva na opravu,
• právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
• máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
• právo na prenosnosť údajov,
• právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov,
• právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
Svoje práva si môžete uplatniť písomne, prostredníctvom elektronických adries uvedených v kontaktoch alebo osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a Váš podpis; pričom dostanete jednu kópiu zápisnice.
Upozorňujeme vás, že vaše právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov, ktorú musíme rešpektovať. Okrem toho si podľa zákona môžu súdy, orgány činné v trestnom riadení alebo iné zákonom určené úrady potrebné informácie vyžiadať.
Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.
Každý internetový užívateľ by si mal byť vedomý toho, že informácie, ktoré zverejní, môžu vidieť a ukladať ostatní užívatelia. Dbajte preto na ochranu svojho súkromia.

6. Zodpovednosť

Naše združenie je zodpovedné za dodržiavanie týchto zásad spracovania a ochrany osobných údajov a je pripravená tento súlad preukázať kompetentným subjektom. Zástupca združenia – štatutár je Ing. Rastislav Horský.